Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos

Voorwaarden Cursus Wijnbouw

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1   De op deze pagina getoonde Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1-1-2015 en hierin worden 12 Artikelen en Sub-artikelen beschreven.
1.2   De op deze pagina getoonde Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt ten behoeve van de volgende firma:
SOLARIA
Kommerdijk 48
6691 MK Gendt
Telefoon +31 481 424737
KvK-nummer 50036386
BTW-nummer NL00132749B90

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen SOLARIA en de consument worden afgesloten.
2.2   Naast de Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn door zowel SOLARIA en de afnemer van goederen.
2.3   Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.
2.4   SOLARIA behoud zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen indien daar bedrijfstechnische redenen voor zijn.
2.5   SOLARIA is bevoegd om derden in te schakelen om uitvoering van een overeenkomst met de klant te realiseren.

Artikel 3. Aansprakelijkheid & garantie
3.1   Aan SOLARIA kunnen geen rechten worden ontleend, zoals opgenomen prijzen, specificaties en afbeeldingen op de website.
3.2   Een overeenkomst komt tot stand wanneer een afnemer een bestelling bij SOLARIA heeft geplaatst en door plaatsing daarmee de bestelling ook bevestigd. Na bevestiging van een bestelling ontvangt de klant eveneens een bevestiging van zijn/ haar bestelling per e-mail. De bestelling, c.q. aankoopovereenkomst kan door SOLARIA worden herroepen in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal SOLARIA dit de koper, binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de bestelling, mededelen.
3.3   Een offerte kunt u schriftelijk aanvragen, per telefoon, e-mail of contactformulier op de website. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen onder voorbehoud van wijzigingen.
3.4   SOLARIA staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan zoals; ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid of veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
3.5   SOLARIA is niet aansprakelijk voor eventuele schade naar aanleiding van allergische reactie na het gebruik van door SOLARIA geleverde producten.

Artikel 4. Prijzen
4.1   Alle prijzen bij SOLARIA zijn in Nederlandse valuta ‘Euro’ en worden vermeld op de website als inclusief BTW.  Tevens zijn niet inbegrepen de verzend- en transportkosten, deze worden u bij de bestelling bekend gemaakt.
4.2   De getoonde prijzen zijn altijd onder voorbehoud en kunnen wijzigen.

 

Artikel 5. Betaling
5.1   Betaling geschied per bankoverschrijving aan de hand van de toegestuurde factuur per e-mail. In de factuur is de betalingstermijn opgenomen.
5.2   De betaling kan via Ideal geschieden indien van toepassing.
5.3   Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is SOLARIA gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4   Alle door SOLARIA in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van SOLARIA totdat de koper alle verplichtingen uit de met SOLARIA gesloten overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 6. Status van de bestelling
6.1   De klant wordt automatisch per e-mail geïnformeerd wanneer de bestelling is geplaatst.
6.2   Op het moment dat een klant een bestelling heeft geplaatst dan is deze nog niet in behandeling genomen. Pas bij het in behandeling nemen van een bestelling zal SOLARIA de factuur per e-mail toesturen. Daarna zal SOLARIA controleren of de betaling is ontvangen of dat bijvoorbeeld afwijkende levertijden of deelleveringen van toepassing zijn.
6.2   Wanneer de status van een bestelling is gewijzigd, zal SOLARIA de klant daarover e-mailen en in het bericht eventueel extra informatie toevoegen betreffende aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld dat er langere levertijd van toepassing is of dat er als alternatief een deellevering zal plaatsvinden.

Artikel 7. Afleveren en bezorgen
7.1   Na afronding van een bestelling wordt onmiddellijk automatisch een bestelbevestiging per email naar de klant verzonden met daarin een overzicht van de bestelde artikelen. Over het algemeen ontvangt men de bestelbevestiging binnen een half uur maar dit kan afwijken, afhankelijk van o.a. instellingen in het e-mail programma van de ontvanger en een aantal internet(provider)factoren.
7.2   Grote, breekbare, zware, of artikelen die te groot zijn voor pakket verzending worden per pallet of koeriersdienst bezorgd. Wij nemen contact met u op om de verzending en het tarief daarvan met u af te stemmen. 
7.3   Indien een besteld artikel uitverkocht en/of niet binnen de gestelde termijn leverbaar is, wordt in overleg met de klant het artikel omgezet naar een alternatief of de reeds gedane betaling wordt z.s.m. retour geboekt.
7.4   Bestelde wijnstokken worden normaal gesproken in de maand mei geleverd. De betaling geschiedt achteraf per factuur.

7.5       SOLARIA heeft het recht om een vordering op een koper uit handen te geven indien deze na meerdere aanmaningen nog niet heeft betaald. De bijkomende incasso kosten zijn voor rekening van de klant.

7.6   In het geval van retourzending van een (onbesteld) artikel dient het artikel ongeopend en ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking binnen 7 dagen geretourneerd te worden. SOLARIA stuurt vervolgens zo snel mogelijk het juiste artikel toe of stort het betaalde bedrag terug. Aangegeven levertijden dienen als indicatie, niet als garantietermijn. SOLARIA is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

 

Artikel 8. Adresgegevens
8.1   De klant is verantwoordelijk voor het controleren van alle (bij bestellen getoonde) (adres)gegevens, voordat men de bestelling daadwerkelijk bevestigd. Aflevering van de bestelde artikelen op een onjuist adres door een verkeerd opgegeven adres kan resulteren in het doorberekenen van gemaakte kosten aan de klant.

Artikel 9. Aanbiedingen en actieperiodes
9.1   Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of actieperiode kan de consument geen gebruik meer maken van de desbetreffende actie of aanbieding.
9.2   Alle aanbiedingen van SOLARIA zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder het voorbehoud van de beschikbaarheid van de aangeboden producten en prijs.
9.3   Aanbiedingen en/of acties door derden bv leveranciers acties, vallen buiten de aansprakelijkheid van SOLARIA.

Artikel 10. Recht
10.1   De klanten van SOLARIA kunnen producten afnemen van SOLARIA tegen de daarvoor geldende voorwaarden. Hieronder wordt begrepen het recht op korting op producten, het recht op toezending van (elektronische) nieuwsbrieven. Verder kunnen zij, via de website, kosteloos een beroep doen op de informatie- en adviesdiensten van SOLARIA.
10.2   SOLARIA kan altijd de toelating van een klant weigeren.
10.3   Indien naar mening van de consument SOLARIA is tekort geschoten in de totstandkoming, de uitvoering of de afwikkeling van een overeenkomst, als bedoeld in deze algemene voorwaarden, dan kan de consument hierover binnen 3 maanden na het ontstaan van de klacht, schriftelijk gemotiveerd, een klacht indienen bij SOLARIA.

Artikel 11. Privacy
11.1   SOLARIA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op alle gegevens van consumenten en klanten in de zin van deze algemene voorwaarden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
11.2   De bij SOLARIA opgeslagen klantgegevens worden in eerste instantie enkel en alleen gebruikt om gedane bestellingen correct en snel uit te kunnen leveren. Klantgegevens worden in geen enkel geval bekend gemaakt aan andere partijen tenzij SOLARIA daartoe is genoodzaakt in situaties waarbij:

  • een wettelijk voorschrift dat vereist.
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen SOLARIA en de consument.
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures.
  • dat noodzakelijk is voor het verrichten van accountantscontrole.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1   Op elke overeenkomst tussen SOLARIA en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

© 2024 Wijnbouw cursussen - Powered by Maatos